Quy định mới này thay thế Thông tư số 14 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ trường cao đẳng; Điều 1 Thông tư số 43 sửa đổi một số điều của Thông tư 14 và Quyết định số 37 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế tạm thời Trường cao đẳng cộng đồng.

Điều lệ gồm 7 chương với 58 điều, quy định hiệm vụ và quyền hạn, tổ chức và quản lý, hoạt động, giảng viên và người học, tài chính và tài sản trường cao đẳng, quan hệ giữa trường cao đẳng với gia đình và xã hội và việc tổ chức thực hiện.

Điều lệ này áp dụng đối với các trường cao đẳng công lập, trường cao đẳng tư thục, trường cao đẳng cộng đồng.

Các trường cao đẳng là trường thành viên của các đại học vùng áp dụng Điều lệ này và Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên.

Trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện các quy định về hoạt động của trường cao đẳng và quyền lợi của người học tại Điều lệ này; thực hiện các nội dung khác theo quy định của pháp luật về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục đại học.

Riêng về tiêu chuẩn giảng viên, cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý nhà trường không được thấp hơn tiêu chuẩn tương ứng quy định tại Điều lệ này.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 2/3/2015

Theo Giáo dục Thời đại, tin gốc: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/ban-hanh-moi-dieu-le-truong-cao-dang-667734-v.html