University of Antwerp

Address: Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen, Belgium

THE Ranking

#201

ARWU Ranking

#201

Average Fees (USD)

23,437

CHI PHÍ

CHI PHÍ THEO NĂM

CHI PHÍ SINH HOẠT $15,756
HỌC PHÍ $7,681

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH / NĂM

$23,437