Thêm tiêu chí mới xác định chỉ tiêu tuyển sinh

Theo đó, so với quy định hiện hành, dự thảo có thêm một tiêu chí mới để xác định chỉ tiêu tuyển sinh tối đa của cơ sở giáo dục đại học, đó là quy mô sinh viên chính quy tối đa.

Cụ thể những tiêu chí được nêu trong dự thảo như sau:

Tiêu chí 1: Số sinh viên trên giảng viên

Số sinh viên đại học, cao đẳng, trung cấp hệ chính quy bao gồm: Sinh viên đại học, cao đẳng, trung cấp chính quy; sinh viên liên thông, văn bằng hai đào tạo theo hình thức chính quy (sau đây gọi là sinh viên chính quy) tính trên 1 giảng viên quy đổi theo khối ngành của cơ sở giáo dục đại học.

Số sinh viên chính quy tính trên 1 giảng viên quy đổi theo khối ngành được xác định không vượt quá các định mức như sau:

TT

Khối ngành

Số sinh viên chính quy/1 giảng viên quy đổi

1

Khối ngành I

15

2

Khối ngành II

20

3

Khối ngành III

20

4

Khối ngành IV

10

5

Khối ngành V

25

6

Khối ngành VI

25

7

Khối ngành VII

25

Cách tính tiêu chí 1: Lấy tổng quy mô sinh viên chính quy theo khối ngành của cơ sở giáo dục đại học chia cho tổng số giảng viên quy đổi của khối ngành đó.

Nếu số sinh viên chính quy tính trên 1 giảng viên quy đổi theo khối ngành vượt quy định thì chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của khối ngành được xác định không quá 1/4 năng lực đào tạo tối đa của khối ngành đó.

Tiêu chí 2: Diện tích sàn xây dựng/sinh viên chính quy

Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của cơ sở giáo dục đại học tính trên 1 sinh viên chính quy. Tiêu chí này không thấp hơn 2,5 m vuông..

Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo gồm các hạng mục: Hội trường, giảng đường, phòng học các loại; thư viện, trung tâm học liệu; phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa năng.

Cách tính tiêu chí 2: Lấy tổng diện tích ba hạng mục xây dựng được xác định tại điểm b khoản này chia cho tổng quy mô sinh viên chính quy của cơ sở giáo dục đại học.

Tiêu chí 3: Quy mô sinh viên chính quy tối đa

Quy mô sinh viên chính quy tối đa được qui định như sau: Không quá 8.000 sinh viên đối với các cơ sở giáo dục đại học thuộc khối ngành I;

Không quá 5.000 sinh viên đối với các cơ sở giáo dục đại học thuộc khối ngành IV;

Không quá 15.000 sinh viên đối với các cơ sở giáo dục đại học thuộc khối ngành II, III, V, VI và VII.

Những cơ sở giáo dục đại học hiện có quy mô sinh viên chính quy cao hơn quy định tại điểm a khoản này phải giảm chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm để đảm bảo quy định trước năm 2020.

Đối với các Đại học Quốc gia và các Đại học vùng, quy mô sinh viên chính quy tối đa được xác định theo các trường thành viên.

Những trường hợp đặc biệt, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT sẽ xem xét và quyết định đối với từng trường hợp cụ thể.

Hàng năm, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức kiểm tra, thanh tra việc xác định chỉ tiêu và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học.

Các cơ sở giáo dục đại học vi phạm quy định về tiêu chí xác định chỉ tiêu tuyển sinh ở nhiều khối ngành, vi phạm nhiều tiêu chí, có hành vi tái phạm, sẽ bị xem xét tước quyền tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh hoặc đình chỉ tuyển sinh.

Các cơ sở giáo dục đại học thực hiện tuyển sinh vượt so với chỉ tiêu Bộ GD&ĐT đã thông báo thì số lượng chỉ tiêu tuyển vượt sẽ bị khấu trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh năm sau của trường và nhà trường sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định số 138/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Việc xử lý kỷ luật cá nhân trong thực hiện tuyển sinh vượt so với chỉ tiêu đã thông báo được thực hiện theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hiện hành.

Việc xác định và xử lý hành vi vi phạm các quy định về tiêu chí xác định chỉ tiêu tuyển sinh và tuyển sinh vượt chỉ tiêu được thực hiện theo từng khối ngành và chung cho toàn cơ sở giáo dục đại học.

Theo Giáo dục thời đại, nguồn: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/them-tieu-chi-moi-xac-dinh-chi-tieu-tuyen-sinh-1443258-v.html