Các dạng so sánh tính từ và trạng từ

Tính từ và trạng từ là chủ điểm ngữ pháp rất quan trọng, trong đó việc nắm rõ các thể thức so sánh sẽ giúp các bạn nhận biết câu một cách rõ ràng và chính xác hơn.

GIÁO DỤC | TIẾNG ANH | NGỮ PHÁP TIẾNG ANH | TIẾNG ANH DU HỌC

Sau đây là bảng tóm tắt về các dạng so sánh của tính từ, trạng từ. Trong tiếng anh đặc biệt trong lúc học TOEIC, chúng ta có 3 loại so sánh cơ bản cần nắm rõ: So sánh bằng (không bằng); so sánh hơn; so sánh nhất.

Mục tiêu của bài là các bạn nắm chắc những cấu trúc cơ bản đồng thời có thể đặt được câu dựa vào vốn tính từ và trạng từ các bạn đã có sẵn.

 

Adjective, Adverb, tinh tu, trang tu, so sanh, cong thuc so sanh, tieng anh, hoc tieng anh, ngu phap tieng anh

Các dạng so sánh của tính từ và trạng từ

  • So sánh bằng (Equative Comparision)

ADJ
ADV
1. Công thức chung:
S1+be+as+ adj+as+ S2
Ex: She is as charming as her mother was
1. Công thức chung:
S1+Verb+as + adv+ as+ S2
Ex: He runs as quickly as his father

 

  • So sánh không bằng

 

ADJ
ADV
1. Công thức chung:
S+be not + as/no + adj + as + S2
Ex: The inflation rate this year is not as high as last year's
1. Công thức chung:
S1+Verb not + as + adv + S2
Ex: The meeting this morning didn't go as well as the previous one

 

  • So sánh hơn

ADJ

ADV

1. Công thức chung: + Đối với những tính từ dạng ngắn (1 âm tiết) và những tính từ 2 âm tiết trở lên nhưng tận cùng là y, er, ow, et S1+ be+ adj+er+ than+ S2 Ex: - She is hotter than her close friend - They are happier than their parents - He is cleverer than his friends - This room is quieter than that one + Đối với những tính từ 2 âm tiết trở lên trừ những trường hợp ở trên S1+ be+more+adj+than+ S2 Ex:The economy this year is more fluctuating than the previous one 2. Cách thêm “er” vào sau adj - Những tính từ tận cùng là «e» thì thêm « r »: larger, wider... - Những tính từ tận cùng là 1 phụ âm trừ W, trước đó là 1 nguyên âm thì gấp đôi phụ âm: hotter, bigger... - Những tính từ tận cùng là « y » trước đó là 1 phụ âm thì chuyển « y » sang « ier »: happier, noisier

1. Công thức chung + Đối với những trạng từ giống hệt tính từ: long, close, fast, low, late, hard, wide, high, early S1+V chia+ADV+er+than+S2 Ex: She often comes to class later than her friends + Đối với những trạng từ dài S1+Vchia+more+ADV+than+S2 Ex: They play more beautifully than other contestants 2. Cách thêm « er » vào sau Adv - Những trạng từ cùng dạng với tính từ, cách thêm « er » như bên phần Adj: longer, later...

Bảng so sánh tính từ, trạng từ bất quy tắc

Adj

So sánh hơn

So sánh nhất

good/well

better

best

bad

worse

worst

little (amount)

less

least

little (size)

smaller

smallest

much / many

more

most

far (place + time)

further

furthest

far (place)

farther

farthest

late (time)

later

latest

near (place)

nearer

nearest

old (people and things)

older/elder

oldest/eldest

 

Luyện tập bài tập về các dạng so sánh của Adj và Adv.

Choose the word that best completes the sentence:

1. Shortest - short; most difficult - ….

A. Difficult
B. Difficulter
C. The most difficult

2. Fast - fastest; old - ….

A. Olderst
B. Older
C. More older

3. Most expensive - expensive; cleanest - …

A. Clean
B. Cleanest
C. Cleaner

4. Hard - hardest; new - …

A. Newer
B. Newest
C. Than newer

5. More interesting - most interesting; worse - …

A. Worst
B. Worse
C. Worsest

6. More boring - boring; sunnier - …

A. Sunny
B. Sunniest
C. Sunier

7. Angry - angrier; much - …

A. More
B. Much
C. Than

8. Nice - nicer; bad - …

A. More
B. Bader
C. Worse


9. Coldest - colder; happiest - …

A. Happier
B. Happy
C. More happy

10. Strong - ber; good - …

A. Well
B. Better
C. Gooder

11. Oliver is …..  Peter. (optimistic)

A. As optimistic as
B. As optimistic
C. As optimistic more

12. This copy is …..  the other one. (bad)

A. As bad
B. As bad as
C. More bad more

13. The violin is ….  the cello. (not/low)

A. Not as low as
B. As not as low as
C. As low as not

14. Peter is …. Fred. (not/tall)

A. Not as tall as
B. Not tall as
C. Not tall so

15. The blue car is ….  the red car. (fast)

A. as fast as
B. Do fast do
C. as fast more

16. Yesterday John told me a funny joke. This joke was the ….. joke I've ever heard.

A. Funniest
B. Funnier
C. More funnier

17. We live in a small house, but my grandparents' house is even …  than ours.

A. Smaller
B. Small
C. Smallest

18. This magazine is cheap, but that one is …. .

A. Cheap
B. Cheaper
C. Cheapest

19. Skateboarding is a dangerous hobby. Bungee jumping is ….  than skateboarding.

20. More
B. More dangerous
C. The most dangerous

21. School is boring, but homework is ….  than school.

A. Boring
B. More boring
C. Borer


22. In the last holidays I read a good book, but father gave me an even …. one last weekend.

A. Good
B. Better
C. Well
2. He has an interesting hobby, but my sister has the ….. hobby in the world.

A. The more interesting
B. Most interesting
C. Interesting

23. This is a difficult exercise. But the exercise with an asterisk is the ….. exercise on the worksheet.

A. Most difficult
B. More difficult
C. Difficulter

24. Here is Emily. She's six years old. Her brother is nine, so he is ….

A. Old
B. Older
C. The most older


25. This is a nice cat. It's much ….  than my friend's cat.

A. Nicer
B. Nice
C. Nicest

Đáp án
1. A 2. A 3. A 4. B
5. A 6. A 7. A 8. C
9. A 10. B 11. A 12. B
13. A 14. A 15. A 16. A
17. A 18. B 19. B 20. B
21. B 22. B 23. A 24. B
25. A

 

Ý kiến của bạn về vấn đề này hoặc có thắc mắc, xin gửi theo mẫu phản hồi dưới đây. Cảm ơn các bạn

Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

Các dạng so sánh tính từ và trạng từ, Adjective, Adverb, tinh tu, trang tu, so sanh, cong thuc so sanh, tieng anh, hoc tieng anh, ngu phap tieng anh

Hỏi & Đáp

Bình Luận(Có 1 bình luận)

luyen tap khiem tra
cam on nhieu !
()()

Bình luận của bạn


Kenhtuyensinh

Theo: MsHoaToeic

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

Học từ vựng Tiếng Anh nói về mối quan hệ trong gia đình

Cụ cố, con riêng của mẹ kế, anh em họ hàng xa là những mối quan hệ phức tạp có thể bạn sẽ gặp khó khăn khi tìm cách diễn đạt bằng tiếng Anh.

 
TIN HOT TRONG TUẦN
Công bố đề thi tham khảo theo dạng bài thiHOT - Công bố đề thi tham khảo theo dạng bài thi
Những kỹ năng sống cần thiết cho học sinhHOT - Những kỹ năng sống cần thiết cho học sinh
Nhận biết sai lầm khi nghe Tiếng AnhHOT - Nhận biết sai lầm khi nghe Tiếng Anh
Tổng hợp Thông tin tuyển sinh 2017HOT - Tổng hợp Thông tin tuyển sinh 2017
Danh sách trường quốc tế tại TPHCMHOT - Danh sách trường quốc tế tại TPHCM