Điểm chuẩn Đại học Luật Tp.HCM

Điểm chuẩn Đại học Luật Tp.HCM 2013: được công bố tại đây. Điểm chuẩn từng chuyên ngành cho thí sinh ở các khu vực khác nhau và chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ xung.

>> ĐIỂM THI ĐẠI HỌC - ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC - ĐIỂM THI ĐẠI HỌC 2013

Điểm chuẩn đại học luật TP HCM 2013

Sau khi có điểm sàn của Bộ GD&ĐT, ĐH Luật TP.HCM đã công bố điểm chuẩn chính thức và chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2013.

Điểm trúng tuyển

Điểm chuẩn vào chuyên ngành Luật Thương mại của thí sinh thuộc khu vực 3 (không có môn thi bị điểm không) như sau:

STT

Khối thi

Điểm chuẩn

1.

A

23,0

2.

C

23,0

3.

A1

22,5

4.

D3

22,0

5.

D1

21,0

Điểm chuẩn vào các chuyên ngành Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Hành chính và Luật Quốc tế của thí sinh thuộc khu vực 3 (không có môn thi bị điểm không) như sau:

STT

Khối thi

Điểm chuẩn

1.

C

21,5

2.

A và A1

20,0

3.

D1,3

19,5

Thí sinh đăng ký vào chuyên ngành Luật Thương mại không đủ điểm nhưng đạt điểm chuẩn của ngành Luật (Khối C: 21,5 điểm, Khối A và A1: 20,0 điểm, Khối D1,3: 19,5 điểm) sẽ được nhà trường tự chuyển vào các chuyên ngành. Thí sinh không phải làm đơn.

Ngành Quản trị - Luật: điểm chuẩn của thí sinh thuộc khu vực 3 (không có môn thi bị điểm không) như sau:

STT

Khối thi

Điểm chuẩn

1.

A, A1 và D1,3

19,5

Ngành Quản trị kinh doanh: điểm chuẩn của thí sinh thuộc khu vực 3 (không có môn thi bị điểm không) như sau:

STT

Khối thi

Điểm chuẩn

1.

D3

20,0

2.

A, A1 và D1

19,0

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng là 1,0 (một) điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (không phẩy năm) điểm.

Chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung

Ngành Luật, mã ngành: D.380101.

- Khối thi xét tuyển: Khối A, A1, C, D1,3.

- Điểm xét tuyển: Khối D1,3: 20,0 điểm; Khối A, A1: 20,5 điểm; Khối C: 22,0 điểm.

- Chỉ tiêu: 70 chỉ tiêu, trong đó: Khối A: 15 chỉ tiêu; Khối A1: 15 chỉ tiêu; Khối C: 15 chỉ tiêu; Khối D1,3: 25 chỉ tiêu.

Ngành Quản trị - Luật, mã ngành D.110103.

- Khối thi xét tuyển: Khối A, A1, D1,3.

- Điểm xét tuyển: Khối A, A1, D1,3: 19,5 điểm.

- Chỉ tiêu: 40 chỉ tiêu, trong đó: Khối A: 15 chỉ tiêu; Khối A1: 10 chỉ tiêu; Khối D1,3: 15 chỉ tiêu.

Ngành Quản trị kinh doanh, mã ngành D.340101.

- Khối thi xét tuyển: Khối A, A1, D1,3.

- Điểm xét tuyển: Khối A, A1, D1: 19,0 điểm; Khối D3: 20,0 điểm.

- Chỉ tiêu: 40 chỉ tiêu, trong đó: Khối A: 15 chỉ tiêu; Khối A1: 10 chỉ tiêu; Khối D1,3: 15 chỉ tiêu.


Điểm chuẩn Đại học Luật Tp.HCM 2012

STT

Chuyên ngành đào tạo

Khối thi

Dự kiến điểm chuẩn

 

 

1

 

 

Chuyên ngành Luật thương mại

 

C

21,0 điểm

D1

20,5 điểm

D3

20,5 điểm

A

19,5 điểm

A1

19,0 điểm

 

 

2

 

Chuyên ngành Quản trị - Luật

 

D3

19,5 điểm

D1

19,0 điểm

A

18,0 điểm

A1

18,0 điểm

 

 

 

3

 

Ngành Luật với các chuyên ngành: Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Hành chính và Luật Quốc tế

 

C

19,0 điểm

D1

18,0 điểm

D3

18,0 điểm

A

17,5 điểm

A1

17,5 điểm

 

 

4

 

Ngành Quản trị kinh doanh

 

D1

17,5 điểm

D3

17,5 điểm

A

17,5 điểm

A1

17,5 điểm

 

Thí sinh không đủ điểm vào chuyên ngành Luật Thương mại sẽ được tuyển vào một trong các chuyên ngành còn lại (Luật Dân sự, Luật Quốc tế, Luật Hình sự và Luật Hành chính) nếu đạt điểm chuẩn của ngành Luật (Khối A và A1: 17,5 điểm, Khối C: 19,0 điểm, Khối D1,3: 18,0 điểm).

* Lưu ý: Nhà trường tự chuyển vào các chuyên ngành. Thí sinh không phải làm đơn.

Xét tuyển nguyện vọng bổ sung như sau:

- Ngành tuyển: Ngành Luật, mã ngành: D.380101.

- Khối thi: Khối A, A1, C, D1 và D3.

- Chỉ tiêu tuyển: 50 chỉ tiêu, trong đó: Khối A: 15 chỉ tiêu; Khối A1: 10 chỉ tiêu; Khối C: 10 chỉ tiêu; Khối D1,3: 15 chỉ tiêu.

- Điểm xét tuyển:

+ Khối A và A1: từ 18,0 điểm trở lên và không có môn thi bị điểm 0;

+ Khối C: từ 19,5 điểm trở lên và không có môn thi bị điểm 0;

+ Khối D1,3: từ 18,5 điểm trở lên và không có môn thi bị điểm 0.

Đây là mức điểm xét tuyển dành cho thí sinh thuộc khu vực 3; Mức chênh lệch điểm giữa hai nhóm đối tượng là 1,0 (một) điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (không phẩy năm) điểm.

- Thí sinh nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi, do Trường tổ chức thi cấp, từ ngày 25-8 đến ngày 10-9-2012.

Điểm chuẩn Đại học Luật Tp.HCM 2011

Trường ĐH Luật Tp.HCM

 

Khối thi

Điểm chuẩn NV1

Các chuyên ngành:
- Luật Thương mại,
- Luật dân sự,
- Luật Quốc tế

A

15,5

C

17,5

D1

16,0

D3

15,5

Các chuyên ngành:

- Luật Hình sự
- Luật Hành chính

A

15,0

C

17,0

D1

15,5

D3

15,5

Thí sinh có nguyện vọng 1 vào chuyên ngành Luật Thương mại, Luật Dân sự và Luật Quốc tế có điểm thi thấp hơn điểm chuẩn của chuyên ngành này nhưng đạt điểm xét tuyển vào ngành luật sẽ được xét tuyển vào các chuyên ngành Luật Hình sự và Luật Hành chính. Cụ thể: đối với Khối A: đạt 15,0 điểm, đối với Khối C: đạt 17,0 điểm và đối với Khối D1: đạt 15,5.

 

 

Khối thi

Điểm chuẩn NV1


Ngành Quản trị kinh doanh

A

15,0

D1

16,0

D3

15,5


Ngành Quản trị - Luật

A

15,0

D1

15,5

D3

15,5

Riêng đối với thí sinh dự thi khối D1 ngành QTKD có điểm thi đạt 15,5 điểm và đã có Đơn đăng ký ngành quản trị - luật là nguyện vọng bổ sung sẽ được nhà trường xét tuyển vào học ngành này.

Ghi chú: điểm chênh lệch giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp nhau là 0,5 điểm.

Điểm sàn xét tuyển vào Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh năm 2011 theo nguyện vọng 2 được quy định như sau:

- Khối thi xét tuyển nguyện vọng 2: Khối A, C, D1 và D3.

- Chỉ tiêu xét tuyển:

+ Đối với ngành luật (gồm các chuyên ngành: Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Hành chính và Luật Quốc tế): 335 chỉ tiêu, trong đó:

- Khối A: 115 chỉ tiêu;     - Khối C: 100 chỉ tiêu;     - Khối D1 và D3: 120 chỉ tiêu.

+ Đối với ngành quản trị kinh doanh: 40 chỉ tiêu, trong đó:

- Khối A: 15 chỉ tiêu;     - Khối D1 và D3: 25 chỉ tiêu.

+ Đối với ngành quản trị - luật: 40 chỉ tiêu, trong đó:

- Khối A: 15 chỉ tiêu;     - Khối D1 và D3: 25 chỉ tiêu.

- Điểm xét tuyển:

+ Đối với Khối A: từ 15,5 điểm trở lên và không có môn thi nào bị điểm 0;

+ Đối với Khối C: từ 17,5 điểm trở lên và không có môn thi nào bị điểm 0;

+ Đối với Khối D1 và D3: từ 16,0 điểm trở lên và không có môn thi nào bị điểm 0.

Đây là điểm xét tuyển dành cho thí sinh thuộc khu vực 3 - học sinh phổ thông; Điểm chênh lệch giữa các nhóm đối tượng là 1 điểm và giữa hai khu vực kế tiếp nhau là 0,5 điểm.


: Dịch vụ tra điểm thi đại học 2014:

> Xem điểm thi đại học, soạn: ADT SBD gửi 8702.
> Xem vị trí xếp hạng điểm thi: AXH SBD gửi 8702
> Dự báo tỷ lệ đỗ/trượt: ADB SBD gửi 8602
> Xem số thí sinh cùng điểm với bạn, soạn: AMD Mãtrường Mứcđiểm gửi 8502

Lưu ý: SBD bao gồm cả phần chữ và phần số, phần chữ là Mã trường mà bạn dự thi. VD, Bạn thi trường ĐH Ngoại thương HN (Mã trường NTH), có phần số trong SBD là 12345 => SBD khi nhắn tin của của là: NTH12345.
Click để xem mã trường của tất cả các trường ĐH.

Tổng đài giải đáp thắc mắc tuyển sinh 2014: 1900 2171

Ứng dụng hay cho điện thoại di động: tai ionline Phong van truyen ky v19 Click Here

Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

Bình Luận(Có 35 bình luận)

hò sơ
em muốn thi vao trường thì cần zi trong bộ hồ sơ ????
()()
khoi d1
diem khoi d1 co duoc nhan he so 2 khong vay a
()()
nghanh luat trong nhung nam sap toi tot nghiep co viec lam ?
em rat muon thi vao truong luat dan su khoi d1.nhung em khong biet khi tot nghiep se lam viec o dau? co viec lam hay khong?
()()
Muốn thi Luật
sao kì quái thế nhỉ ?!!! 24h thì ghi điểm chuẩn Luật Dân sự là 28, ở đây lại ghi 19,5.....Ko thể hiểu nổi !!!!!!!! Rốt cuộc là điểm nào ms trúng chứ !!!!!
()()
thac mac
E muon thi dai hoc luat nhung e chua do luat thong mai LA nganh nhu the NATO
()()
Phải thi khối ngành nào đây
Anh ( CHỊ ) ơi cho em hỏi : gia đình em muốn em học nghề nào mà sau này ra làm thẩm phán vậy bây giờ em phải thi vào khối ngành luật nào ?? mong anh (chị ) trả lời giúp cho em !
()()
de thi khoi c
cho e hoi nam 2014 de thi dai hoc do truong ra hay do BGD-DT ra
()()
câu hỏi
Kính thưa trường, em dự định thi vào trường Đại học Luật tp HCM thì em cần chuẩn bị bao gồm những gì ạ??. Xin giúp em ạ.
()()
LUAT HANH CHINH
cho em hoi gia dinh em dinh huong cho em lam ben chi cuc thue nhung em k biet la neu em thi khoi c thi em nen hoc ben nganh luat nao co the cho em biet duoc khong?
()()
luat
môn toan co duoc nhân 2 ko ạ
()()

Bình luận của bạn

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

27 trường liên thông từ cao đẳng nghề lên đại học

Đến thời điểm này Bộ GD-ĐT cho phép 27 trường ĐH, CĐ được phép đào tạo liên thông từ cao đẳng nghề lên đại học chính quy và vừa làm vừa học, danh sách các trường cao đẳng nghề được liên thông đại học như sau..

Tin tức nổi bật