University of Zurich

Address:Rämistrasse 71, CH-8006 Zürich, Switzerland

THE Ranking

#90

ARWU Ranking

#54

Average Fees (USD)

25,310

HỌC BỔNG

Đối với sinh viên quốc tế, học bổng của trường University of Zurich có các loại sau:

Tên học bổng

Giá trị học bổng

Đối tượng

Ngày hết hạn
University of Zurich Scholarship

100%

Tiến sĩ

31/01/2019
Swiss Government Excellence Scholarships

100%

Tiến sĩ

Từ 09 - 12/2019

HỌC BỔNG

Đối với sinh viên quốc tế, học bổng của trường University of Zurich có các loại sau:

Tên học bổng

Giá trị học bổng

Đối tượng

Ngày hết hạn
University of Zurich Scholarship

100%

Tiến sĩ

31/01/2019
Swiss Government Excellence Scholarships

100%

Tiến sĩ

Từ 09 - 12/2019