University of Zurich

Address:Rämistrasse 71, CH-8006 Zürich, Switzerland

THE Ranking

#90

ARWU Ranking

#54

Average Fees (USD)

25,310

CHI PHÍ

CHI PHÍ THEO NĂM

CHI PHÍ SINH HOẠT $24,000
HỌC PHÍ $1,310

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH / NĂM

$25,310