University of Oxford

Address:University Offices, Wellington Square, Oxford, Oxfordshire, OX1 2JD, United Kingdom

THE Ranking

#1

ARWU Ranking

#7

Average Fees (USD)

63,600

CHI PHÍ

CHI PHÍ THEO NĂM

CHI PHÍ SINH HOẠT $21,600
HỌC PHÍ $42,000

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH / NĂM

$63,600