University of Oxford

University Offices, Wellington Square, Oxford, Oxfordshire, OX1 2JD, United Kingdom
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#1

ARWU Ranking

#7

Average Fees (USD)

63,600

Total Students

0

CHI PHÍ

CHI PHÍ THEO NĂM

  • CHI PHÍ SINH HOẠT
  • $21,600

  • HỌC PHÍ
  • $42,000

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

    $63,600

Tin xem nhiều