University of Cambridge

The Old Schools, Trinity Lane, Cambridge, Cambridgeshire, CB2 1TN, United Kingdom
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#2

ARWU Ranking

#3

Average Fees (USD)

54,040

Total Students

0

CHI PHÍ

CHI PHÍ THEO NĂM

  • CHI PHÍ SINH HOẠT
  • $13,720

  • HỌC PHÍ
  • $40,320

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

    $54,040

Tin xem nhiều