TOP 6 trường đại học SINGAPORE

THE:23
#ARWU:
85

National University of Singapore (NUS)

Xếp hạng

THE:#23 ARWU:#85

HỌC PHÍ

$14,851/năm

SINH HOẠT

$17,429/năm
THE:51
#ARWU:
96

Nanyang Technological University, Singapore (NTU)

Xếp hạng

THE:#51 ARWU:#96

HỌC PHÍ

$16,027/năm

SINH HOẠT

$17,460/năm
THE:1001
#ARWU:
801

Singapore University of Technology and Design (SUTD)

Xếp hạng

THE:#1001 ARWU:#801

HỌC PHÍ

$21,744/năm

SINH HOẠT

$17,460/năm
THE:1001
#ARWU:
1001

Singapore Management University (SMU)

Xếp hạng

THE:#1001 ARWU:#1001

HỌC PHÍ

$26,300/năm

SINH HOẠT

$17,460/năm
THE:1001
#ARWU:
1001

James Cook University Singapore (JCU Singapore)

Xếp hạng

THE:#1001 ARWU:#1001

HỌC PHÍ

$21,750/năm

SINH HOẠT

$9,000/năm
THE:1001
#ARWU:
1001

Ngee Ann Polytechnic

Xếp hạng

THE:#1001 ARWU:#1001

HỌC PHÍ

$6,039/năm

SINH HOẠT

$22,560/năm

Tin xem nhiều