TOP 10 trường đại học HÀN QUỐC

THE:63
#ARWU:
101

Seoul National University

Xếp hạng

THE:#63 ARWU:#101

HỌC PHÍ

$9,000/năm

SINH HOẠT

$24,000/năm
THE:82
#ARWU:
151

Sungkyunkwan University

Xếp hạng

THE:#82 ARWU:#151

HỌC PHÍ

$8,000/năm

SINH HOẠT

$23,000/năm
THE:102
#ARWU:
201

Korea Advanced Institute of Science and Technology

Xếp hạng

THE:#102 ARWU:#201

HỌC PHÍ

$8,000/năm

SINH HOẠT

$23,000/năm
THE:142
#ARWU:
401

Pohang University of Science and Technology

Xếp hạng

THE:#142 ARWU:#401

HỌC PHÍ

$10,000/năm

SINH HOẠT

$18,000/năm
THE:198
#ARWU:
201

Korea University

Xếp hạng

THE:#198 ARWU:#201

HỌC PHÍ

$12,000/năm

SINH HOẠT

$23,000/năm
THE:201
#ARWU:
301

Yonsei University

Xếp hạng

THE:#201 ARWU:#301

HỌC PHÍ

$6,377/năm

SINH HOẠT

$24,000/năm
THE:201
#ARWU:
301

Ulsan National Institute of Science and Technology

Xếp hạng

THE:#201 ARWU:#301

HỌC PHÍ

$5,000/năm

SINH HOẠT

$14,352/năm
THE:351
#ARWU:
201

Hanyang University

Xếp hạng

THE:#351 ARWU:#201

HỌC PHÍ

$6,000/năm

SINH HOẠT

$23,000/năm
THE:351
#ARWU:
301

Kyung Hee University

Xếp hạng

THE:#351 ARWU:#301

HỌC PHÍ

$8,000/năm

SINH HOẠT

$13,200/năm
THE:401
#ARWU:
801

Gwangju Institute of Science and Technology

Xếp hạng

THE:#401 ARWU:#801

HỌC PHÍ

$1,000/năm

SINH HOẠT

$14,352/năm

Tin xem nhiều