Chọn Cụm thi -> Nhập Số báo danh (như trong giấy báo dự thi của thí sinh) -> Ấn XEM ĐIỂM THI