The University of Western Australia

35 Stirling Highway Perth WA 6009 Australia
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#134

ARWU Ranking

#93

Average Fees (USD)

33,738

Total Students

0

CHI PHÍ

CHI PHÍ THEO NĂM

  • CHI PHÍ SINH HOẠT
  • $12,946

  • HỌC PHÍ
  • $20,792

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

    $33,738

Tin xem nhiều