James Cook University Singapore (JCU Singapore)

149 Sims Drive, Singapore 387380
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#1001

ARWU Ranking

#1001

Average Fees (USD)

30,750

Total Students

0

CHI PHÍ

CHI PHÍ THEO NĂM

  • CHI PHÍ SINH HOẠT
  • $9,000

  • HỌC PHÍ
  • $21,750

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

    $30,750

Tin xem nhiều