Đại Học Hoa Sen

HSU
(Hoa sen University)
Thành lập năm: 1991
Địa chỉ:P.M101, 08 Nguyễn Văn Tráng, P. Bến Thành, Q.1, Tp.HCM

Học bổng hằng năm

Trường Đại học Hoa Sen công bố chương trình học bổng tuyển sinh Đại học chính quy năm học 2020 -  2021 với tổng giá trị lên đến 21 tỷ đồng với 210 suất dành cho thí sinh tham gia xét tuyển vào trường. Các loại học bổng gồm:

  • Học bổng Hoa Sen Plus
  • Học bổng Tài năng
  • Học bổng Vượt khó 
  • Học bổng Công nghệ
Loại học bổng Số lượng (Suất) Số năm cấp

Giá trị học bổng/năm

(ĐVT: VND)

Giá trị học bổng/suất

(ĐVT: VND)

HOA SEN PLUS 10  60.000.000  240.000.000
TÀI NĂNG  10   
Tài năng 1 10  60.000.000  240.000.000
Tài năng 2  10  45.000.000  180.000.000
Tài năng 3  20  4 30.000.000  120.000.000
Tài năng 4 30 4 15.000.000 60.000.000
VƯỢT KHÓ 70  
Vượt khó 1 1 4 60.000.000 240.000.000
Vượt khó 2  10  45.000.000  180.000.000
Vượt khó 3  20  4 30.000.000  120.000.000
Vượt khó 4 30 4 15.000.000 60.000.000
CÔNG NGHỆ  60 4 7.500.000 30.000.000