Ngữ pháp tiếng anh cho người mới bắt đầu - tiếp theo

Tiếp tục phần ngữ pháp cho người mới hoc tiếng anh đi vào chi tiết hơn ở phần các thì trong tiếng anh, các trường hợp đặc biệt, cấu trúc câu đơn giản đến nâng cao.

TIẾNG ANH - HỌC TIẾNG ANH - TRUNG TÂM TIẾNG ANH GIÁO DỤC

Cách sử dụng little, a little, few, a few

Little + danh từ không đếm được: rất ít, không đủ để (có khuynh hướng phủ định)

Ex: I have little money, not enough to buy groceries.

A little + danh từ không đếm được: có một chút, đủ để

Ex: I have a little money, enough to buy groceries

Few + danh từ đếm được số nhiều: có rất ít, không đủ để (có khuynh hướng phủ định)

Ex:I have few books, not enough for reference reading

A few + danh từ đếm được số nhiều: có một chút, đủ để

Ex: I have a few records, enough for listening.

Trong một số trường hợp khi danh từ ở trên đã được nhắc đến thì ở phía dưới chỉ cần dùng little hoặc few như một đại từ là đủ.

Ex: Are you ready in money. Yes, a little.

Quite a few (đếm được) = Quite a bit (không đếm được) = Quite a lot (cả hai) = rất nhiều.

Sở hữu cách

The noun's + noun: Chỉ được dùng cho những danh từ chỉ người hoặc động vật, không dùng cho các đồ vật.

Ex:The student's book                                 The cat's legs.
Đối với danh từ số nhiều đã có sẵn "s" ở đuôi chỉ cần dùng dấu phẩy

Ex: The students' book.
Nhưng đối với những danh từ đổi số nhiều đặc biệt không "s" ở đuôi vẫn phải dùng đầy đủ dấu sở hữu cách.

Ex: The children's toys.                                The people's willing
Nếu có hai danh từ cùng đứng ở sở hữu cách thì danh từ nào đứng gần danh từ bị sở hữu nhất sẽ mang dấu sở hữu.

Ex: Paul and Peter's room.
Đối với những tên riêng hoặc danh từ đã có sẵn "s" ở đuôi có thể chỉ cần dùng dấu phẩy và nhấn mạnh đuôi khi đọc hoặc dùng sở hữu cách và phải thay đổi cách đọc. Tên riêng không dùng "the" đằng trước.

The boss' car = The boss's car [bosiz]

Agnes' house = Agnes's [siz] house.
Nó được dùng cho thời gian (năm, tháng, thập niên, thế kỉ)

Ex: The 1990s' events: những sự kiện của thập niên 90

Ex: The 21st century's prospects.
Có thể dùng cho các mùa trong năm trừ mùa xuân và mùa thu. Nếu dùng sở hữu cách cho hai mùa này thì người viết đã nhân cách hoá chúng. Ngày nay người ta dùng các mùa trong năm như một tính từ cho các danh từ đằng sau, ít dùng sở hữu cách.

Ex: The Autumn's leaf: chiếc lá của nàng thu.
Dùng cho tên các công ty lớn, các quốc gia

Ex: The Rockerfeller's oil products.    China's food.
Đối với các cửa hiệu có nghề nghiệp đặc trưng chỉ cần dùng danh từ với dấu sở hữu.

Ex: In a florist's                                   At a hairdresser's

Đặc biệt là các tiệm ăn: The Antonio's
Dùng trước một số danh từ bất động vật chỉ trong một số thành ngữ

Ex: a stone's throw from ...(Cách nơi đâu một tầm đá ném).

 tieng anh, hoc tieng anh, hoc tieng anh online, hoc tieng anh hieu qua, cach hoc tieng anh, ngu phap tieng anh, anh ngu, phuong phap hoc tieng anh, giao vien tieng anh, giao vien ban ngu, tai lieu hoc tieng anh, tai lieu tieng anh, luyen thi tieng anh, luyen thi ngoai ngu, tieng anh co ban, ngu phap cho nguoi moi bat dau, english time

Verb - Động từ trong tiếng Anh Chia làm 3 thời chính:Quá khứ  (Past)

Hiện tại (Present)

Tương lai (Future)

Mỗi thời chính lại chia thành nhiều thời nhỏ để diễn đạt tính chính xác của hành động.
1. Present

1) Simple Present

Khi chia động từ thời này ở ngôi thứ 3 số ít, phải có "s" ở tận cùng và âm dó phải được đọc lên

Ex: He walks.
Ex: She watches  TV

Nó dùng để diễn đạt một hành động thường xuyên xảy ra ở hiện tại, không xác định cụ thể về thời gian, hành động lặp đi lặp lại có tính qui luật.

Thường dùng với một số các phó từ chỉ thời gian như today, present day, nowadays.

Đặc biệt nó dùng với một số phó từ chỉ tần suất như: always, sometimes, often, every + thời gian ...

2) Present Progressive (be + V-ing)


Dùng để diễn đạt một hành động xảy ra ở vào một thời điểm nhất định của hiện tại.  Thời điểm này được xác định cụ thể bằng một số phó từ như :  now, rightnow, at this moment.

Dùng thay thế cho thời tương lai gần, đặc biệt là trong văn nói.

Đặc biệt lưu ý những động từ sau không được chia ở thể tiếp diễn dù bất cứ thời nào khi chúng là những động từ tĩnh diễn đạt trạng thái cảm giác của hoạt động tinh thần hoặc tính chất của sự vật , sự việc.  Nhưng khi chúng quay sang hướng dộng từ hành động thì chúng lại được phép dùng ở thể tiếp diễn.

 • know
 • believe
 • hear
 • see
 • smell
 • wish
 • understand
 • hate
 • love
 • like
 • want
 • sound
 • have
 • need
 • appear
 • seem
 • taste
 • own


Ex: He has a lot of books.

Ex: He is having dinner now. (Động từ hành động: ăn tối)

Ex: I think they will come in time

Ex: I'm thinking of my test tomorrow. (Động từ hành động: Đang nghĩ về)

3) Present Perfect:

Have + PII

Dùng để diễn đạt một hành động xảy ra từ trong quá khứ kéo dài đến hiện tại và chấm dứt ở hiện tại, thời diểm hành động hoàn toàn không được xác định trong câu.
Chỉ một hành động xảy ra nhiều lần trong quá khứ kéo dài đến hiện tại

Ex:  George has seen this movie three time.
Dùng với 2 giới từ SINCE/FOR+time
Dùng với already trong câu khẳng định, lưu ý rằng already có thể đứng ngay sau have và cũng có thể đứng ở cuối câu.
Dùng với yet trong câu phủ định, yet thường xuyên đứng ở cuối câu.
Dùng với yet trong câu nghi vấn

Ex: Have you written your reports yet?
Trong một số trường hợp ở phủ định, yet có thể đứng ngay sau have nhưng phải thay đổi về mặt ngữ pháp: not mất đi và PII trở về dạng nguyên thể có to.

Ex: John has yet to learn the material = John hasn't learnt the material yet.
Dùng với now that... (giờ đây khi mà...)

Ex: Now that you have passed the TOEFL test successfully, you can apply...
Dùng với một số phó từ như till now, untill now, so far (cho đến giờ).  Những thành ngữ này có thể đứng đầu câu hoặc cuối câu.

Ex: So far the problem has not been resolved.
Dùng với recently, lately (gần đây) những thành ngữ này có thể đứng đầu hoặc cuối câu.

Ex: I have not seen him recently.
Dùng với before đứng ở cuối câu.

Ex: I have seen him before.
4) Present Perfect Progressive :  Have been V-ing
Dùng giống hệt như Present Perfect nhưng hành động không chấn dứt ở hiện tại mà vẫn tiếp tục tiếp diễn, thường xuyên dùng với since, for + time
Phân biệt cách dùng giữa hai thời:

Present Perfect

Hành động đã chấm dứt ở hiện tại do đó đã có kết quả rõ rệt.

I've waited you for half an hour (and now I stop waiting because you didn't come).

Present Perfect Progressive

Hành động vẫn tiếp diễn ở hiện tại, có khả năng lan tới tương lai do đó không có kết quả rõ rệt.

I've been waiting for you for half an hour  (and now I'm still waiting, hoping that you'll come)

2. Past

1) Simple Past: V-ed

Một số động từ trong tiếng Anh có cả dạng Simple Past và Past Perfect bình thường cũng như đặc biệt. Người Anh ưa dùng Simple past chia bình thường và P2 đặc biệt làm adj hoặc trong dạng bị động

Ex: To light

lighted/lighted: He lighted the candles in his birthday cake.

lit/ lit: From a distance we can see the lit restaurant.
Nó diễn đạt một hành động đã xảy ra đứt điểm trong quá khứ, không liên quan gì tới hiện tại, thời diểm trong câu được xác định rõ rệt bằng một số các phó từ chỉ thời gian như yesterday, at that moment, last + time

2) Past Progresseive:

Was/Were + V-ing

Nó dùng để diễn đạt một hành động đang xảy ra ở vào một thời điểm nhất định của quá khứ. Thời diểm đó được diễn đạt cụ thể = ngày, giờ.
Nó dùng kết hợp với một simple past thông qua 2 phó từ chỉ thời gian là when và while, để chỉ một hành động đang tiếp diễn trong quá khứ thì một hành động khác chen ngang vào (khi đang... thì bỗng...).

Subject + Simple Past - while -  Subject + Past Progressive

Ex: Smb hit him on the head while he was walking to his car

Subject + Past Progressive - when - Subject + Simple Past

Ex: He was walking to his car when Smb hit him on the head
Mệnh đề có when & while có thể đứng bất kì nơi nào trong câu nhưng sau when phải là simple past và sau while phải là Past Progressive.
Nó diễn đạt 2 hành động đang cùng lúc xảy ra trong quá khứ.

Subject + Past Progressive - while - Subject + Past Progressive

Ex: Her husband was reading newspaper while she was preparing dinner.
Mệnh đề hành động không có while có thể ở simple past nhưng ít khi vì dễ bị nhầm lẫn.
3) Past Perfect: Had + PII
Dùng để diễn đạt một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ, trong câu bao giờ cũng có 2 hành động
Dùng kết hợp với một simple past thông qua 2 phó từ chỉ thời gian after và before.


Subject + Simple Past after Subject + Past Perfect

Subject + Past Perfect before Subject + Simple Past


Xem phần trước: Ngữ pháp tiếng Anh cho người mới bắt đầu

Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

Ngữ pháp tiếng anh cho người mới bắt đầu - tiếp theo, tieng anh, hoc tieng anh, hoc tieng anh online, hoc tieng anh hieu qua, cach hoc tieng anh, ngu phap tieng anh, anh ngu, phuong phap hoc tieng anh, giao vien tieng anh, giao vien ban ngu, tai lieu hoc tieng anh, tai lieu tieng anh, luyen thi tieng anh, luyen thi ngoai ngu, tieng anh co ban, ngu phap cho nguoi moi bat dau, english time, Grammar for Beginners

Hỏi & Đáp

Bình luận của bạn

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

 
TIN HOT TRONG TUẦN
Công bố đề thi tham khảo theo dạng bài thiHOT - Công bố đề thi tham khảo theo dạng bài thi
Những kỹ năng sống cần thiết cho học sinhHOT - Những kỹ năng sống cần thiết cho học sinh
Nhận biết sai lầm khi nghe Tiếng AnhHOT - Nhận biết sai lầm khi nghe Tiếng Anh
Tổng hợp Thông tin tuyển sinh 2017HOT - Tổng hợp Thông tin tuyển sinh 2017
Danh sách trường quốc tế tại TPHCMHOT - Danh sách trường quốc tế tại TPHCM