Gợi ý giải đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch Sử

Đề thi - Đáp án đề thi tốt nghiệp năm 2012: Gợi ý giải đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch Sử, Xem và tra cứu đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT năm 2012 môn Lịch Sử.

Sự kiện Hot: TUYEN SINH 2012 DIEM THI DAI HOC TI LE CHOI

 

LƯU Ý: Dưới đây chỉ là gợi ý giải đề thi tốt nghiệp năm 2012 môn Lịch Sử, Để tra đáp án chính thức, bạn soạn tin:

TRA ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC MÔN SỬ: KTS SU gửi 7530

Tin tức liên quan:

 

GỢI Ý GIẢI BÀI THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN LỊCH SỬ

PHẦN CHUNG CHO TÂT CẢ THÍ SINH ( 7,0 điểm )


Câu 1. ( 3,0 điểm )


a. Nguyên nhân thắng lợi

 

+ Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước, kiên cường bất khuất từ ngàn xưa. ách áp bức bóc lột tàn bạo của phát xít Nhật đã thúc đẩy nhân dân ta vùng dậy đấu tranh để đập tan xiềng xích nô lệ, giành lấy độc lập tự do. Vì vậy, khi Đảng cộng sản Đông Dương và Việt Minh giương cao ngọn cờ cứu nước thì mọi ngừời Việt Nam đã nhất tề hưởng ứng, nhất tề đứng dậy khởi nghĩa giành lấy chính quyền khi thời cơ chính muồi xuất hiện.

 

+ Đảng cộng sản Đông Dương đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh là người trực tiếp lãnh đạo và tổ chức Cách mạng Tháng Tám. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta chuẩn bị lực lượng lâu dài, trải qua các cuộc diễn tập 1930 - 1931 và 1936 - 1939, đã động viên giác ngộ, tổ chức được các tầng lớp nhân dân, phát động được lực lượng to lớn của công nông, thực hiện được khối liên minh công nông vững chắc, trên cơ sở đó đã tập hợp được mọi lực lượng yêu nước trong mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi.

 

Đến khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, vấn đề giải phóng dân tộc đã được đặt ra một cách cấp bách, Đảng đã kịp thời chuyển hướng chỉ đạo chiến lược và phương pháp cách mạng, ra sức xây dựng lực lượng vũ trang, đẩy mạnh phong trào quần chúng ở cả nông thôn và đô thị, tiến lên chớp thời cơ lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa đập tan toàn bộ bộ máy thống trị của đế quốc và tay sai, lập chính quyền cách mạng trong cả nước.

 

+ Quân đội Nhật trên chiến trường Châu á - Thái Bình Dương bị Hồng quân Liên Xô và lực lượng Đồng minh đánh bại. Nhật hoàng đã đầu hàng Đồng minh (14/8/1945). Quân đội Nhật ở Đông Dương hoang mang tan rã đến cực độ. Bọn tay sau thân Nhật cũng bị tê liệt hoàn toàn. Đó là hoàn cảnh khách quan vô cùng thuận lợi để nhân dân ta vùng dậy giành độc lập tự do.

b . Ý nghĩa lịch sử

Đối với dân tộc:

 

+ Cách mạng Tháng Tám 1945 là một sự kiện vĩ đại trong lịch sử tiến hoá của dân tộc Việt Nam, đã phá tan xiềng xích nô lệ của phát xít Nhật trong 5năm, của thực dân Pháp trong hơn 80 năm; lật nhào chế độ quân chủ chuyên chế ngót chục thế kỷ ở nước ta lập ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà - nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở miền Đông Nam Á.

 

+ Sự kiện này đã đưa nước ta từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, dân chủ cộng hoà, đưa dân ta từ người nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, đưa Đảng ta từ một một Đảng bất hợp phát trở thành một Đảng cầm quyền trong cả nước.

 

+ Cách mạng tháng Tám đã mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc ta - kỷ nguyên độc lập tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội, ghi thêm một trang oanh liệt nữa vào truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm anh hùng bất khuất của dân tộc ta.

 

Đối với thế giới

 

+ Cách mạng tháng Tám đã chọc thủng mắt xích đầu tiên và yếu nhất trong hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, trước hết là đế quốc Pháp. Thắng lợi này đã đưa nước ta vào hàng ngũ các nước dân chủ nhân dân và chủ nghĩa xã hội trên thế giới.

 

+ Đó cũng là thắng lợi đầu tiên của một nước thuộc địa đất không rộng, người không đông, đã đứng lên tự giải phóng khỏi ách áp bức của bọn đế quốc thực dân.

 

+ Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộcủa nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc trên thế giới; đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy cách mạng Lào và Căm Pu chia phát triển.

Câu 2. (4,0 điểm )

Nội dung Hiệp định pari:

 

- Hoa Kỳ và các nước cam kết tôn trọng độc lập chủ quyền và toan vẹn lãnh thổ Việt Nam

 

- Hai bên ngừng bắn ở miền Nam, Hoa Kỳ cam kết chấm dứt mọi hoạt động quân sự chống phá miền Bắc

 

- Hoa Kỳ rút hết quân đội của mình và đồng minh, phá hết các căn cứ quân sự , cam kết không dính líu hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam

 

- Nhân dân miến Nam tự quyết định tương lai chính trị của họ thông qua tuyển cử tự do

 

- Các bên thừa nhận thự tế ở miến nam có 2 quân đội, 2 chính quyền, 2 vùng kiểm soát và 3 lực lựơng chính trị.

 

- Hai bên trao trả tù binh và dân thường bị bắt Hoa kỳ cam kết góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt nam và Đông Dương. Hiệp định Paris tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam. Buộc Mỹ và các nước phải công nhận chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam. Mỹ phải rút hết quân và cam kết chấm dứt mọi sự dính líu quân sự vào miền Nam Việt Nam.

 

- Lực lượng quân sự, chính trị ở miền Nam của ta vẫn được duy trì, bảo đảm điều kiện cho cách mạng ở miền Nam Việt Nam vững bước tiến lên.

 

- So sánh lực lượng của ta và địch trên chiến trường đã thay đổi căn bản, hoàn toàn có lợi cho ta. Đây là điều kiện quan trọng cho công cuộc giải phóng hoàn toàn miền Nam hơn hai năm sau.

 

-  Đặc biệt, thắng lợi của nhân dân Việt Nam góp phần mở ra cục diện mới ở Đông Nam Châu Á; quân đội Mỹ rút khỏi khu vực; khối SEATO giải tán; xu thế hòa bình, trung lập trong khu vực phát triển.

 

II. PHẦN RIÊNG PHẦN TỰ CHỌN ( 3,0 điểm )

Câu 3a. (2,0 điểm)

a.Về kinh tế.

- Sau chiến tranh thế giới thứ hai nền kinh tế Mỹ phát triển mạnh mẽ.

 

+Công nghiệp: nửa sau những năm 40, sản lượng chiếm hơn một nửa sản lượng công nghiệp toàn thế giới(năm 1948 là hơn 56%)

 

+Nông nghiệp: năm 1949, sản lượng bằng hai lần sản lượng của các nước Anh, Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, Italia và Nhật Bản cộng lại.

 

+Nắm hơn 50% số tàu bè đi lại trên mặt biển.

 

+3/4 dự trữ vàng của thế giới.

 

+Chiếm gần 40% tổng sản phẩm kinh tế thế giới.

 

-    Khoảng 20 năm sau chiến tranh, Mỹ trở thành trung tâm kinh tế-tài chính lớn nhất thế giới.

 

Nguyên nhân phát triển:

-    Lãnh thổ Mỹ rộng lớn, tài nguyên thiên nhiên phong phú, nguồn nhân lực dồi dào, trình độ kỹ thuật cao, năng động, sáng tạo.

 

-    Mỹ lợi dụng chiến tranh để làm giàu, thu lợi nhuận từ buôn bán vũ khí và phương tiện chiến
tranh.

 

-    Mỹ đã áp dụng những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học-kỹ thuật hiện đại để nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, điều chỉnh hợp lý cơ cấu sản xuất.

 

-    Các tổ hợp công nghiệp-quân sự, các công ty, tập đoàn tư bản lũng đoạn Mỹ có sức sản xuất, cạnh tranh lớn và có hiệu quả ở cả trong và ngoài nước.

 

-    Các chính sách và biện pháp điều tiết của nhà nước đóng vai trò quan trọng thúc đẩy kinh tế Mỹ phát triển.

 

b. Về khoa học-kỹ thuật.

 

-  Mỹ là nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học-kỹ thuật hiện đại và đã đạt được nhiều thành tựu lớn.

 

- Mỹ là một trong những nước đi đầu trong các lĩnh vực chế tạo công cụ sản xuất mới, vật liệu mới, năng lượng mới, chinh phục vũ trụ, cuộc "Cách mạng xanh " trong nông nghiệp.

Tác dụng của KH-KT:

- Đưa nước Mỹ nhanh chóng vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế

 

- Thay đổi cơ cấu kinh tế của Mỹ

 

- Nâng cao kinh tế, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân mỹ

Câu 3b. (2,0 điểm)

Nội dung các chiến lượt phát trỉển kinh tế của nhóm năm nước sáng lập ASEAN sau khi rành được độc lập đến năm 2000.

 

+ Thời kì đầu sau khi giành được độc lập: Thực hiện chiến lược kinh tế hướng nội với nội dung đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nội địa thay thế hàng nhập khẩu, lấy thịtrường trong nước làm chỗ dựa để phát triển sản xuất.

 

+ Từ những năm 60-70 trở đi chuyển sang chiến lược kinh tế hướng ngoại, bộ mặt kinh tế - xã hội có sự biến đổi to lớn: tỉ trọng công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân cao hơn nông nghiệp, mậu dịch đối ngoại tăng nhanh. Năm 1980, tổng kim ngạch xuất khẩu của nhóm đạt tới 130 tỉ USD. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của năm nước này khá cao , tiêu biểu là Xingapo 12% (1966/73) trở thành con rồng nổi trổi nhất trong bốn con rồng kinh tế của châu Á.


Năm 1997/98 các nước ASEAN khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, nhưng dần phục hồi và phát triển.Từ những năm 60 – 70 của thế kỷ XX, các nước này có sự chuyển hướng trong chiến lược phát triển kinh tế vì:  Chiến lược kinh tế hướng nội bộc lộ nhiều hạn chế cần phải thay đổi để khắc phục những hạn chế đó Để phú hợp với xu thế chung của kinh tế thế giới.

 

TRA NGAY ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2012

XEM ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN VĂN:

Để xem đáp án đề thi môn VĂN, Soạn: KTS VAN gửi 7530

 

XEM ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN HOÁ:

Để xem đáp án đề thi môn Hoá, Soạn: KTS HOA Mãđề gửi 7530

Ví du: KTS HOA DG1234 gửi 7530

 

XEM ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÝ:

Để xem đáp án đề thi môn Địa lý, Soạn: KTS DIA gửi 7530

 

XEM ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ:

Để xem đáp án đề thi môn Lịch Sử, Soạn: KTS SU gửi 7530


XEM ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN:

Để xem đáp án đề thi môn TOÁN, Soạn: KTS TOAN Mãđề gửi 7530

Ví du: KTS TOAN TX12345 gửi 7530


XEM ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN NGOẠI NGỮ:


Để xem đáp án đề thi môn TIẾNG ANH: Soạn: KTS ANH gửi 7530


Để xem đáp án đề thi môn TIẾNG PHÁP: Soạn: KTS PHAP gửi 7530


Để xem đáp án đề thi môn TIẾNG NHẬT: Soạn: KTS NHAT gửi 7530


Để xem đáp án đề thi môn TIẾNG NGA: Soạn: KTS NGA gửi 7530


Để xem đáp án đề thi môn TIẾNG TRUNG: Soạn: KTS TRUNG gửi 7530

 

Lịch thi tốt nghiệp năm 2012:


+ Giáo dục trung học phổ thông:


Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Giờ

phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu

làm bài

02/6/2012

SÁNG

Ngữ văn

150 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

CHIỀU

Hoá học

60 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

03/6/2012

SÁNG

Địa lí

90 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

CHIỀU

Lịch sử

90 phút

14 giờ 25

14 giờ 30

04/6/2012

SÁNG

Toán

150 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

CHIỀU

Ngoại ngữ

60 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

 

 

+ Giáo dục thường xuyên:


Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Giờ

phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu

làm bài

02/6/2012

SÁNG

Ngữ văn

150 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

CHIỀU

Hoá học

60 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

03/6/2012

SÁNG

Địa lí

90 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

CHIỀU

Lịch sử

90 phút

14 giờ 25

14 giờ 30

04/6/2012

SÁNG

Toán

150 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

CHIỀU

Vật lí

60 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

Gợi ý giải đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch Sử, Đáp án và lời giải chính thức đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch Sử 2012, Gợi ý giải đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch Sử, đề thi tốt nghiệp môn Lịch Sử, đề thi tốt nghiệp môn Lịch Sử 2012, đáp án đề thi tốt nghiệp môn Lịch Sử, đáp án đề thi tốt nghiệp môn Lịch Sử 2012

Hỏi & Đáp

Bình luận của bạn

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

Đại học Đông Á tuyển 150 chỉ tiêu ngành công nghệ thực phẩm

Trường xét tuyển theo học bạ THPT từ ngày 15/4. Thời gian học bắt đầu từ ngày 15/8. Năm 2017, trường Đại học Đông Á tuyển sinh ngành Công nghệ thực phẩm - Sinh học theo 2 phương thức. Một là xét tuyển theo học bạ THPT với điểm trung bình chung các môn học năm lớp 12 ở 4 tổ hợp môn gồm Toán, Lý, Hóa - Toán, Hóa, Sinh - Toán, Hóa, Anh - Toán, Sinh, Anh phải đạt 6.0.

 
TIN HOT TRONG TUẦN
Công bố đề thi tham khảo theo dạng bài thiHOT - Công bố đề thi tham khảo theo dạng bài thi
Những kỹ năng sống cần thiết cho học sinhHOT - Những kỹ năng sống cần thiết cho học sinh
Nhận biết sai lầm khi nghe Tiếng AnhHOT - Nhận biết sai lầm khi nghe Tiếng Anh
Tổng hợp Thông tin tuyển sinh 2017HOT - Tổng hợp Thông tin tuyển sinh 2017
Danh sách trường quốc tế tại TPHCMHOT - Danh sách trường quốc tế tại TPHCM